Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

japhy
09:30
Za­dzi­wia­ją­ce są dla mnie wy­ni­ki pew­ne­go eks­pe­ry­men­tu, który zresz­tą po­wta­rza­no wie­lo­krot­nie, z udzia­łem ty­się­cy matek, i za każ­dym razem otrzy­my­wa­no ten sam re­zul­tat. W jed­nym po­ko­ju gro­ma­dzi się grupę matek, w dru­gim w 25 łó­żecz­kach kła­dzie się 25 nie­mow­ląt. Jeśli powie się mat­kom, że obok leży 25 chłop­ców, na­tych­miast re­agu­ją na płacz - bie­gną. Jeśli powie się im, że to dziew­czyn­ki, czas re­ak­cji znacz­nie się wy­dłu­ża.
Zmianamama - Tygodnik
japhy
09:11
Reposted fromfungi fungi viaaperture aperture
japhy
09:11
0304 3b93 350
Wenn Satan einfach die bessere Ausbildung garantiert:
japhy
09:09
9797 88ef 350
Reposted fromPunkroc Punkroc viaaperture aperture
japhy
09:05
Reposted fromgruetze gruetze viabrightbyte brightbyte
japhy
09:05
Reposted fromtlakh tlakh viabrightbyte brightbyte

July 28 2014

japhy
18:39
Reposted fromvolldost volldost viamarcink marcink
08:27
pics/english/oop_in_perl.png
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaclifford clifford

July 27 2014

21:17
japhy
19:21
Reposted fromfungi fungi viaaperture aperture
japhy
19:20
Reposted fromkurorori kurorori viaaperture aperture
japhy
19:19
whatever
Reposted fromwaka waka viaaperture aperture
japhy
18:38
Reposted fromrixx rixx viabrightbyte brightbyte
japhy
17:16
2157 4f61 350
Reposted fromMedowiemauler Medowiemauler viaaperture aperture
17:12
3438 33c8 350

annies-booobs:

tits-mcgeek:

not-pizza:

My idol

This will never not be funny.

a hero for the ages

Reposted fromchickinsoup chickinsoup viaaperture aperture
japhy
17:03
Reposted fromFlau Flau viabrightbyte brightbyte
japhy
17:02
Reposted fromgruetze gruetze viabrightbyte brightbyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.